Sohagpur (District Hoshangabad, Madhya Pradesh). Jain inscription of Ajayavarman dated year 1244.