{1}   srī siddhi namaś śrī bhadreśva[rāya] 80□ [śaka]                  [vā]ra śatabhiṣanakṣatra nu mrate
{2}   ñ śivasoma sthāpanā vraḥ kamrateṅ ’añ            [karu]ṇāprasāda dhūli jeṅ vraḥ
{3}   kamrateṅ ’añ śrī indravarmmadeva pi jva[n kñuṃ ○] [’nak paṃre toy knet] kloñ sruk śivagarbha | pa
{4}   mek     panlas |         | tai panlas | tai vasanta |
{5}   pamas tai pa   | tai             tai krau | tai kandhī | tai cneṃ| caṃ
{6}   ryyaṅ tai kdāy | tai cneṃ| tai kañjir | tai kan   |       | tai kanleṅ | tai ptal| tmi
{7}    tai krau | cañ  kaṃpit |  krau |  gral           | tai taṅkū | tai pau | tai taṅke
{8}   r |  pau | cmāṃ cpar  kanleṅ | tai kaṃvoṅ              [’nak]sre ta gi sruk pāṇī | ’aṃraḥ kanrāk |
{9}   gho klaṅ drvaṅ | gho kanloñ | gho kañcū | gho       ’nak kanloṅ | gho cke | tai kandhī |
{10}   tai pau | tai kaṃpat | pau | tai ’anaṅga | tai pau | tai taṅkū | tai  p | tai vraḥ śrīya | tai lvak | tai ’avāc | gvāl saṃ’ap | tai ’gat | tai cancān | gvāl cren vidhuva |  ta gi sruk sindūra | ’aṃraḥ kañcañ |
{12}   gho karol | gho kandhū | gho tgap | gvāl kñuṃ vraḥ | tai kañcū | tai kanruk | gvāl pandan |  pau |
{13}   tai khal  | tai nāṅ | pau |  ta gi sruk             | tai kanhyaṅ | tai cke | tai kan
{14}   hat | pau | gvāl kaṃvai |  ’nak paṃre toy rnoc kloñ sruk kañjā | pamek  taṅkū |  daṃluḥ |
{15}   tamrvac  kanloñ | mahānasa  kañjai | tai kandai | tai ’anrok | pamas tai kaṃprvat | tai ’ras | taṃ
{16}   peḥ  kanlap | tmoṅ  ghoda | rmmāṃ tai kapkep | tai kansū | tai kan’ak | caṃryyaṅ | tai panda
{17}   n | tai ’gat | pau | tai kñuṃ vraḥ | tai kanhey | tai cancān | tai jvik | tai kantyañ | tai saṃ’ap |
{18}   tmiṅ tai kanleṅ | cañ  krau |  saṃ’ap |  saṃ’ap sot | taṃpeḥ tai kaṃvir |  rat | tai
{19}   sraṅe |  rat | tai srac ta vraḥ | cmāṃ cpar  kanrat | tai jnuk |  rat |  ’nak sre ta gi sruk pāṇī | ’aṃraḥ 
{20}   gadhara | gho ’nit | gho smau | gho kansāt | gho śrī | gho ’aṃdaḥ | gho kaṃvik | gvāl cke | gvāl kaṃpas | tai kaṃvrau |
{21}    rat | tai rat |  pau | tai pau | tai kañjā | tai pau | tai kansat | tai kan’as | tai rat |  pau | tai śaśi | tai kanthu
{22}   n | tai kañje | tai ulik | tai cancān | tai pit so | lap kñuṃ |  rat | gvāl saṃ’ap |  ta gi sruk vakoṅ
{23}   ’aṃraḥ pandan | gho cancān | gho munidāsa | gho kñuṃ vraḥ | tai ’anāda |  pau kaṃpār | tai rat pandan |
{24}   tai saṃ’ap | tai pau | tai taktyak | gvāl purākṛta |  ta gi sruk tapovana | gho śivadāsa | gho panlas |
{25}   tai saṃ’ap | tai kansin | gvāl ratnadāsa  ta gi stuk pal’val gho ratnamatī | tai kan’in |
{26}   gvāl panlas | tai kandep |  rat kanthaṅ |  pau kantuṃ  ’nak ’āgama toy knet  dharmmadā
{27}   sa |  kañjai |  hṛdayaloha |  dhanadāsa | tai caṃ’uḥ | lap kanrat |  cap pi hau 
{28}   toy rnoc  śrīkalpit |  kan’in |  kaṃpvañ | tai kantyan |  rat ghoda | tai vāy 
{29}   ’nak jaṃnvan toy knet tai mallikā | tai manoharikā | tai cpoṅ |  ’aridahana |  tlo
{30}    var |  srac ta bhāgya | tai dhāranī | tai ’ayakkā |  dhanī |  ’agnidāsa |  ratnadāsa |
{31}    munidāsa | tai phalakarmma | tai kaṃpas | pau |  srac ta bhāgya |  bhavitavya | tai saṃ’ap |  kla
{32}    | tai saṃsāra |  rat | pau |  daiva | tai kanso  toy rnoc  tkī |  daiva |  kaṃbhat |  va
{33}   santa |  kañcū |  sthira | tai smau | tai kan’van | tai pnos | tai dharmmikā | tai ’ras dai | tai śubhāde
{34}   va |  ’nak sre toy knet sot gho megha | gho kandhar | gho karoṃ | gho kaṃpit | gho
{35}   prīv | gho lyaṅ | tai panlas | tai kaṃvaḥ | lap tarkka | gvāl paṃnaṅ | tai paṃnaṅ | tai kaṃpat |
{36}   tai srac ta vraḥ | tai kandvac | tai śubhāśriya |  vaṃṅā |  vuddhivala | tai kanayadeva |  daiva |
{37}    saṃ’ap | tai vñau | tai kaṃvraḥ |  rat pansvaṃ |  kaṃvan |  ’agārapāla |  srac ta vraḥ | 
{38}   kanloñ |  vudha |  ’aridahana |  pandan | tai kañcan | tai śubhāśriya | tai kanloṅ | tai kaṃ
{39}   pit | tai kañcū | tai kansū | tai mallikā | tai lvān | tai tarkka | tai saṃrac | tai smau | tai sundarā | tai
{40}   ’akān | tai yakke | tai jaṃhañ |  kaṃpit |  srac ta punya | tai tmyaṅ | tai kañyeṅ | tai
{41}   oṅ |  śrī |  droc |  kanteṅ |  priyadāsa | tai mahārgha |  daiva| tai kanteṃ | tai
{42}   ’anumatī | tai prasāda | tai kmau |  pau |  kaṃpur |  kandhan |  cyāv |  kañcū |  ’animitta |
{43}    durātma |  paṃnaṅ | tai gos | tai kanteṅ | tai raṃnoc | tai tkep | tai saṃ’ap | tai kan
{44}   leṅ | tai kansū| tai | tai padmāvatī | tai |  yatidāsa |  vaktavidya | tai pansvaṃ |  tai ’nak | tai ’a
{45}   ṅgāra | tai kan’as |  śāntidāsa | tai saṃṛddhi | tai jranyaṅ |  kaṃprat |  cap pi hau |  vajra | tai kanteṃ |
{46}   tai kaṃvīc | tai pansvaṃ | gho kanloñ | tai sṛṣṭa | tai kansat | tai kañcī | tai knap | tai pnos | gvāl
{47}   kañyuk |  kañyvan |  pandan |  panlas |  kañcū |  taṅker | gho sādhudāsa |
{48}   gho ratnadāsa |  kandhan | tai sita |  raṃnoc |  dharmmavala | gho dharmmalābha | gho śrībhadra | gho
{49}   lmī | gho kañcī | gho kanteṅ | gho jīva |

Metadata
Inscription ID K.809N Inscription of Pràsàt Kandòl Dờm
Title
Alternative titles
Parent Object
Related Inscriptions
Responsibility
Author RAS SIDDHAM Team
Print edition recorded by
Source encoded
Digitally edited by
Edition improved by
Authority for
Metadata recorded by
Authority for metadata
Metadata improved by
Authoriy for improved
Language Old Khmer
Reigning monarch
Commissioner
Topic
Date:
Min
Max
Comment
Hand
Letter size
Description
Layout
Campus:
Width
Height
Description
Decoration
Bibliography
References
Add to bibliography
Misc notes