{A1}   vraḥ kaṃmratāṅ ’añ
{A2}   śrī śālagrāma
{A3}   svāmi
{A4}   . . . . . . . . .
{A5}   . . . . . . [’aṃnoy]
{A6}   kantai yāṅ vinai | jeṅ ’añ | mra
{A7}   tāñ mitrāvali | klo
{A8}   ñ tāṅ | kloñ uṅ | tel sit
{A9}   ta vraḥ | ku jīvasena | ku mrahañ
{A10}   tāṅ | ku raṃṅap | ku pkā jhe | ku ’a
{A11}   sarū | ku ranoca ru | ku raṃbhā |
{A12}   ku ya noc | ku hveṅ | ku lāṅ | ku ya
{A13}   poñ | ku guhi | ku panrāṅ | ku la
{A14}   lās | ku |
{A15}   ku ’ami | ku pyor | ku ya [|]
{A16}   ku rāhā | ku cpoṅ | ku soc
{A17}   kto | ku dik | ku stau | ku dhanasi
{A18}   ni | ku mañjarī | ku ya rat [|]
{A19}   ku lañcak | ku ya dat | ku sr.
{A20}   | ku ’aṃvai des | bhāk [|]
{A21}   kaṃvan | jeṣṭhadāsa | ca
{A22}   tūthi | dhanakara | dmik |
{A23}   soc tarka | sa’ap | hvat
{A24}   jmaḥ | vambhanadāsa | kni |
{A25}   bhānudāsa | pracchan | kto kil | vṛthi | ramañ |
{A26}   hañ ne | caṃdak vraḥ |
{A27}   karmma ’añ dai | kliṅ |
{A28}   pañcami | dvādaśī |
{B1}   mratāñ ’ādityasvāmi duk bha
{B2}   gavati oy kantai ta bhaga
{B3}   vati yāṅ ’añ | sula
{B4}   k ’añ | mratāñ ’añ |
{B5}   ku cān | kon ku ku māthavi |
{B6}   ku tvau | kon ku ku ma
{B7}   laṅ | ku joṅ | cake |
{B8}   ku vrau | kun ku klapit |
{B9}   ku caṃreṅ | ku urvvaśi [|]
{B10}   . . . . . . . . .
{B11}   kunku ckap | ku ya
{B12}   naḥ | kon ku varohiṇi [|]
{B13}   ku vaṅā ’añ cheda | ku
{B14}   ’anaṅ | ku laye | ko
{B15}   n ku padihat |
{B16}   ’avai nu mat | tpa
{B17}   ñ [|] ta’is |
{B18}   ta’oṅ | lābha | tmeṅ |