{A1}   . . . . . . . . . . . . .nāra praśa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{A2}   . . . . . . . . . [kamra]teṅ jagat śrī jaya. . . . . . . . . . . . . .
{A3}   . . . . . . . . . . [kamra]teṅ jagat śrī bhadre[śvara] . . . . . . . . . . . . . . . .
{A4}   . . . . . . . . . . . . . . . . . .ḥ jhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{B5}   . . . .ca tap hāt yau tap piy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{B6}   . . . . kalmvan jyaṅ prām dhūpa kaṃyā[n] . . . . . . . . . . . . . . . . .
{B7}   . . . .ga mās piy lṅo je mvāy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{B8}   . . . . noḥ gho kantāl saṃ teṅ sap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{B9}   . . . .ra gho jyeṣṭapura saṃ teṅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{B10}   . . . .na gho kansuk teṅ munidharmma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{B11}   . . . .ya saṃ teṅ thṅe kvan gho sula. . . . . . . . . . . . . . . .
{B12}   . . . . . gho hari ph’van gho śaśi teṅ . . . . . . . . . . . . . . . . .
{B13}   . . . . . mūla saṃ teṅ th’yak kvan gho . . . . . . . . . . . . . . .
{B14}   . . . . .dana teṅ kanśrī teṅ nārāya . . . . . . . . . . . . . . . . .
{B15}   . . . . . .vāgī teṅ sre vrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{B16}   . . . . . . . . . . . . . . . teṅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .