Found 2997 results
Type:
Any
Place:
Any
Form:
Any
Material:
Any
Language:
Any
Dhār inscription with the Rāüla vela of Roḍa

Author: H. C. Bhayani

Community: Paramāra epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
April 11, 2022
Dhār stone slab of with the Rāüla vela of Roḍa

Author: H. C. Bhayani

Dhār धार دهار (Madhya Pradesh). Plan of the historical city after Journal of the Royal Asiatic Society v. 22. (© Royal Asiatic Society).

Dhār (Madhya Pradesh). Stone slab with the Rāüla vela of Roḍa (Zenodo).

Community: Paramāra epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
April 8, 2022
Gold coin of Candragupta

Author: RAS SIDDHAM Team

Gold coin of Candragupta

Community: Numismatic epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
July 14, 2021
Gatehouse inscription at the tomb of Shaykh Kamal al-Din at Dhar

Author: Zafar Hasan

Dhār (Madhya Pradesh). Tomb of Kamāl al-Dīn, gatehouse.

Dhār (Madhya Pradesh). Tomb of Kamāl al-Dīn, gatehouse inscription.

Community: Malwa epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
June 11, 2021
Dhar Inscription with verses from the Qur’an

Author: RAS SIDDHAM Team

Dhār (Madhya Pradesh). Slabs in precinct of the tomb of Kamāl al-Dīn.

Inscribed slab with verses from the Qur’ān.

Community: Malwa epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
June 10, 2021
Dhār धार دهار (Madhya Pradesh). Tomb of Shaykh Kamāl al-Dīn (circa 1238-1330)

Author: Anon.

Dhār धार دهار (Madhya Pradesh). Plan of the historical city after Journal of the Royal Asiatic Society v. 22. (© Royal Asiatic Society).

Dhār धार دهار (Madhya Pradesh). Tomb of Kamāl al-Dīn Chishtī (c. 1238-1330).

 

Community: Malwa epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
June 9, 2021
Dhar Inscription of Dilawar Khan dated AH 795

Author: G. Yazdani

Dhār Inscription of Dilāwar Khān dated AH 795.

Dhār (Madhya Pradesh). Inscription slabs in the precinct of the tomb of Kamāl Maula Chishti.

 

Community: Malwa epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
June 8, 2021
Singhpur stepwell with an inscription of VS 1535/1479 CE

Author: Michael WILLIS

Singhpur (Ashoknagar अशोकनगर). Rājmatī stepwell (Wikimapia).

Singhpur stepwell inscription of VS 1535 (© Saarthak Singh).

Singhpur stepwell, damaged companion inscription (© Saarthak Singh).

OBIG1535a Singhpur (Ashoknagar). Stepwell with inscriptions in mixed Sanskrit recording the construction of the stepwell by Rājamatī in VS 1535.

Community: Malwa epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
May 12, 2021
Singhpur stepwell inscription of VS 1535/1479 CE

Author: M. B. Garde

Singhpur (Ashoknagar). Stepwell inscription dated VS 1535 (© Saarthak Singh)

INIG1535a Singhpur (Ashoknagar). Inscription in the Rājmatī stepwell recording the construction of the stepwell by Rājamatī, the daughter of Bhairavadāsa who was the son of Uvāra, the son of Chajjala of Sirohanagara. Gives the details of the gifts and donations made to Rājamatī by several rulers, namely Sher Khān of Chanderi, Ghiyās al-Dīn of Māḍai (i.e. Ghiyāth al-Dīn of Māndū, reg. 1469-1500), Husayn Shāh (reg. 1458-79) of Jauṇapura (i.e. Jaunpur), Barbak Shāh (reg. 1459–74) of Pandua, Sultān (name not given) of Ḍhili (i.e. Delhi), Tughluq Shāh of Thatta [presumably a reference to Jam Tughluq (d. 1442) of the Samma dynasty],  Qutb al-Din of Gujarāt [presumably Qutb al-Dīn being applied anachronistically to Maḥmūd Begada, reg. 1458-1511], the Bahmani Sultān (name not given) of Vidara (i.e. Bidar). Also mentions Rājamatī’s son named Rāmacandra who was a mahākavi and a favourite (?) of Ghiyās al-Dīn and Nāsir al-Dīn. The pradhāna was Devidāsa and the masons were Vu(Bu)rahāmatasuṣu(khu), Mūla and others. The writer was Guṇasudara.

 

Community: Malwa epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
May 12, 2021
Singhpur inscription dated AH 836/1433 CE

Author: M. B. Garde

Singhpur inscription of AH 836 (= 30 May 1433) records in Persian that during the reign of the king of this world, conqueror of Orissa and Jājnagar, Shāh Hūshang, Malik Haybat Nizām Jāshghūrī excavated this “flowing bounty” (i.e. the tank) in the name of Shaykh Burhān, son of Yaqūb. 

Community: Arabic and Persian epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
May 12, 2021
Pillar from Hin Khon, probably from ปราสาทบ้านปรางค์ or Prasat Ban Prang

Author: RAS SIDDHAM Team

ปราสาทบ้านปรางค์, Prasat Ban Prang, Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima, Thailand (Wikimapia).

ปราสาทบ้านปรางค์, Prasat Ban Prang, Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima, Thailand. General view of Khmer-period remains.

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
March 15, 2021
Cyprus Inscription of AH 29 (650 CE)

Author: C. Schefer

Cyprus. Inscription of AH 26 (© Gallica).

Working transcription 02/2021.

Community: Early Islamic epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
February 20, 2021
K.831 Inscription of Tûol Kul

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   oṅkāra 1 snap pranāla liṅ 5
{2}   890 śakk caturthī roc bhadrapada
{3}   nu kamrateṅ ’añ vraḥ guru nu kaṃsteṅ ’a
{4}   ñ rājakulamahāmantri pandval vraḥ śāsana
{5}   ta pratyaya mrateñ śivapada dulov pi pre
{6}   dau pandval vraḥ śāsana ta vāp ’ānandana rmmāṃ pi
{7}   taṅtyaṅ ’aṃmruṅṅ sruk sre bhūmyākara  nu khñuṃ 
{8}   nu dravya phoṅṅ  man vāp myaṅ rmmāṃ nu vāp myaṅ
{9}   caṃryyāṅṅ  nu vāp vall  nu vāp lass  jvan ta vraḥ
{10}   kaṃmrateṅ ’añ śivaliṅga ta gi 846 śakk  ti khcya
{11}   mrateñ rudrā catvarācāryya ta ’cas paṅgaṃ thpvaṅ
{12}   nivedana ta dhūli vraḥ pāda dhūli jeṅ vraḥ kaṃ
{13}   mrateṅ ’añ ta stac dau paramarudraloka ta gi 
{14}   847 śakk  pi phsaṃ siddhāyata nu vraḥ kaṃmrateṅ
{15}   ’añ jagat liṅgapūra cāṃ caṃnāṃ yajña thṅāy vraḥh
{16}   liḥ 2 vraḥ vasana yau 1 mvāy chnāṃ  bhāja [1 ○] nu d[i]
{17}   k 1 paryyaṅ parivāra 1 lṅo parivāra 1 pratidina
{18}   velā dik vraḥ rājaśriy paṅgaṃ m□n 1 ’nak ta nāṃ
{19}   raṅko ta thvāy vraḥ bhoga tlvoṅ 1 phle jhe  cār ta
{20}   praśasta saṅ gol kall  oy caṃnāṃ nau liṅgapūra
{21}   et vakra roḥh kalpanāyajjamāna vvaṃ ’āc ti
{22}   khloñ srū khloñ vriha khloñ paryyaṅ khloñ viṣaya
{23}   dār vraḥ rājakāryya ta vraḥ nu ’nak vraḥh  ’nak vāp
{24}   myaṅ rmmāṃ ti khnet si kaṃvit ’aṃmraḥ [○] si vin  si kṛṣ  si
{25}   [dha]rmma  si kaṃprvat  si śrī [○] si ’a  [○] si vrau [○] si cām lvan  si kaṃpāñ lvan  tai 
{26}   tai tīrtha  tai panlas  tai s           
{27}   kaṃpur  tai kaṃ  n  kvan  tai      [’nak vāp]
{28}   myaṅ rmmāṃ [ti rṇṇoc]   j    si             
{29}   val  si kaṃ                    
{30}   tai kaṃ . . . . .

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021
K.830 Stele of Phnoṃ Dà

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   994 śaka ta rāj[y]a vraḥ pāda [vraḥ kaṃmrateṅ ’añ śrī harṣavarmmadeva]
{2}   gi nu taspasvi śivasthāna ta pvas ’a            
{3}   bhūmi muḥ thnal ta vraḥ jeṅ go sa[ṃ] nu     [ṅa]
{4}   n jyaṅ pvan sme kuntikā pramvāy ṅan     
{5}    tap go bhay mvāy canlyak yau ta[p]
{6}   ta 1028 śaka conakṣatra ta rāj[y]avraḥ [pāda kamrateṅ ’añ]
{7}   śrī jayavarmmadeva  ’añ dau dval vraḥ karuṇaprasāda
{8}   sabhāpati ta pvan nu vraḥ kaṃmrateṅ ’a[ñ]    
{9}   rmma ta khloñ viṣaya vikrānta y[uga]pat pa[n]di[ta] ta jmaḥ vraḥ śivani           oy [ta ’añ]
{11}   ta śa[ka] noḥ     ’añ jvan bhūmi noḥ ru [dāna]
{12}   kamrateṅ jaga[t] śrī viṣvarūpa  pakṣa      
{13}      teṅ śra     teṅ          

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021
K.829 Door jamb of the Bàkoṅ

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}               dhū[li] [vraḥ pāda]
{2}   kaṃmrateṅ kaṃtvan ’añ] [śrī sūr]yyavarmma[deva]  
{3}               [’ā]cāryya   
{4}    [vraḥ kaṃmra]teṅ ’añ śivaliṅga 
{5}         man ’āśrama jeṅ pramāha 
{6}   ś[v]e[tatandu]la liḥ 10 2 ta gi ’aṣṭamī caturddaśī
{7}   pañcada[śī]    īśānapada nai mratāñ khlo
{8}   ñ     sruk thpal cār caṃnāṃ saṅkrānta
{9}   śveta[tandula]   ta vra[ḥ] kaṃmrateṅ ’añ śivali
{10}   ṅga śrī    mel man ’āśrama ta dai ti ’val ta śū
{11}   nya ’ya[t]   ley gi hetu pi thvāy saṃnvat svaṃ vraḥ
{12}   ’ālakṣa[ṇa] pi cār leṅ kaṃ pi ’āyatta ta kaṃlo
{13}   ñ ’nak phoṅ nu ’nak vraḥ mratāñ khloñ śrī kṣitī
{14}   ndravallabha sruk vrac paṅgaṃ thpvaṅ nivedana roḥh
{15}   pūrvvāpara vraḥ śāsana dhūli vraḥ pāda kaṃmrateṅ kaṃ
{16}   tvan ’añ śrī sūryyavarmmadeva pandval pre cār roḥ
{17}   h iṣṭi vvaṃ ’āc ti ’āyatta ta devakāryyādhipati
{18}   ’nak ta trvac vraḥ rājakāryya khloñ kāryya taṃmrvac
{19}   vala devaparicāra ta ’nau  pandval mratāñ khloñ
{20}   vnur vinau khloñ vraḥ caturdvāra mratāñ khloñ
{21}   pūrāñ ta kanmyaṅ  khloñ vala spot ta kanmyaṅ ’val
{22}   ’nak sañjak ta seva ||

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021
K.827 Door jamb of Bantãy Čhmàr

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   kamrateṅ jagat śrī tribhuvanadeva vraḥ rūpa ka
{2}   mrateṅ ’añ vraḥ jyeṣṭha . . .
{3}   staṃ kamrateṅ jagat śrī tribhuvanadeveśvarī rūpa kamrateṅ
{4}   ’añ śrī tribhuvanadevī
{5}   chvyaṅ kamrateṅ jagat . . . . . . . . . [rūpa kamrateṅ] ’añ śrī yaśodharendradevī 

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021
K.824 Pillar of Pràsàt Thoṃ

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   śrī siddhi svasti jaya 8□□ śaka nu dhūli vraḥ pāda [dhū]
{2}   li jeṅ vraḥ kamrateṅ ’añ śrī jayavarmmadeva ni[ve]
{3}   danata vraḥ kamrateṅ ’añ śrī trailokyādhipa[tī]
{4}   śvara ’nak ta śi si ka———
{5}   k si vāyudeva  —- [si] vi
{6}   maddhyamaśiva |  kaṃpañ |
{7}    tleṃ |  thgap |  kantra |
{8}    paṃnaṅ |  kaṃ’āl |  [ka]
{9}   nteṅ |  kanteṅ sot
{10}   [sī] caṃvall |  thgot | 
{11}    kaṃvai |  valadeva | 
{12}   kaṃpit |  kañca |  ka
{13}   ’aṃ |  candrādhipati |  la–
{14}   ñ |  kaṃvai |  kañci | 
{15}   kanteṅ |  chke |  vuddhadī—
{16}   ndhap |  ’ājya |  hṛdaya
{17}    khnāñ |  kandhī |  panlas |
{18}   [sī]valāyatna |  kaṃvai |  do—-
{19}   t |  ’aṅkā |  cak cok
{20}    kanteṅ |  —– |  ’ama[ra]
{21}    kanloṅ |  panlas ——–
{22}    kandeṅ |  khñuṃ |  ka—-
{23}   v |  kaṃpañ |  pavitra | 
{24}   pansoṃ |  primarun | si
{25}   raśmibhāva |  krau sot 
{26}   vai  krau  kaṃpit |  ka—
{27}   ’ap  subhadra  kan——-
{28}   bhyā  thyak  kaṃpañ 
{29}   thleṃ  panlas  ka–
{30}   kan’ak  svasti  ——–
{31}    vidyābhāva  ————–
{32}    kanlah  vaktraśiva ——–
{33}    pandan  krau  ta———-
{34}    ’ājya |  saṃ’ap  ’aṃ———-
{35}   bhava   vidyābhāva  ———–
{36}   ’ame bhāja tai bhāja tai ———–
{37}   sot tai panlas  rat saṃ’uy —–
{38}   srac ta vraḥ lap 1 tai srac ta vraḥ tai rat 1 tai 
{39}   tai kan’āk  rat 1 tai ’agat lap  tai chpoṅ 
{40}   p saṃ’uy tai panlas tai kandeṅ tai tirtha tai jnau gvāl
{41}   thkau tai kaṃpit kvan 1 tai kaṃpruk  pau 1 tai kañjāṅ
{42}   tai kandeṅ gvāl khñuṃ tai kanteṅ tai kantiṅ sot
{43}   [tai] khñuṃ  gho kaṃpañ gho saṃ’ap gho kansip tai kañjū
{44}   tai panheṃ tai pandan tai saṃmṛddhi tai panlas tai kaṃ
{45}   vraḥ  jñānadipa  jñānarāja  kan’ās  caṃlo—
{46}   gho kaṃpañ gho kanteṅ  tai phnos tai –rājani tai kan–
{47}   ñ tai kaṃvai kvan ——— tai kañan  rat pansāṅ

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021
K.818 Fragment of Pràsàt Khlẵṅ

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   [’ājñā vraḥ kamratāṅ] ’añ ni vraḥ kamratāṅ ’añ śrī bhadr[eśvara] . . . . . . . . . . . 
{2}   . . . . . . . . tel  oy [ta]mratāñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{3}   . . . . . . . . [kṣe]trārāmata nai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{4}   . . . . . . . . cas gi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{5}   . . . . . . . . poñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{6}   [’aṃ]noy mahā . . . . . . . . . . . . . . ke ta ’a   man niṣkraya ta
{7}   kamra[tāṅ][’añ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . cloṅ ’avadhi  tel oy
{8}   . . . . . . . . . . . . . . . . . . p gi ge ta sak gi ge ta pre roḥ gi . . . . . .
{9}   . . . . . . . . . . . . . . . . ge cer ’ājñā vraḥ kamratāṅ ’añ ge daṇḍa ||
{10}   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . puṇya mratāñ khloñ guhā ta ai . .
{11}   nai     vraḥ . . . . . . . . . . gi tel psaṃ paribhoga toṅ vraḥ
{12}   kamratāṅ ’añ śrī bhadeśvara       gomahiṣa kṣetrārāma ta nai ge vraḥ pho
{13}    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paṃre   ple ’nak
{14}   lok kñuṃ ge vraḥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toy
{15}   neḥ ’a . . . . . . . . . . . . . . . ṇya

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021
K.817 Door jamb of Pràsàt Ampĭl

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   [9]24 śaka gi nu vraḥ kamrateṅ ’añ chok phlāṅ
{2}   [sa]mayuganu kule gaṇabhāga phoṅ t[a] daṃnep=ra kaṃsteṅ (2 bis) khloñ vala                    
{3}      mūla nu khloñ vala kaṃvau vraḥ ja    [jvan] khñuṃ ta
{4}   [roḥh] neḥh ta kamrateṅ jagat yogīśvarāsana neḥ
{5}      [li]ṅgapurāsananu vraḥ kamrateṅ ’añ nārāyana ta 
{6}   [smiṅ] [cā]mpeśvarāsana  gho kañjoṅ tai chke tai ṛ□ neḥ
{7}   [khnet] gho kanso tai □dep tai    neḥ rṇṇoc  nu bhū
{8}   mi [piy] [ti] duñ ta ’nak sruk vnur khvek le ta jmaḥ vraḥ  vapā [ta]
{9}   khloñ vala jeṅ nu khloñ vala lvo teṅ tvan   ta ’nak sruk
{10}   vnur khvek kantāl ta jmaḥ khloñ vala surālaya teṅ tvan  au
{11}   ta ’nak sruk vnur khvek karoṃ ta jmaḥ kaṃsteṅ    khloñ
{12}   vala  nu sama  gi bhūmi noḥ ti duñ ta ’nak ta roḥh noḥ
{13}   h phoṅ ’āc ti vroḥ bhay mvay tap  neḥ sr   ri  nu
{14}   vraḥ karuṇā hoṅ pi yeṅ jvan ta vraḥ neḥ [karuṇāpra
{15}   sāda] vraḥ pāda kaṃmrateṅ ’añ ta paramapavitra ta svey
{16}   vraḥ dharmmarājya [sakala] nau ’nak [ñyāṅ] paripālana dharmma  
{17}   neḥ [’nak]noḥ svey         ’aṃvi ihaloka lvaḥ
{18}   paraloka nau ’nak ta pra              
{19}    ’nak noḥ svey                 

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021
K.816 Inscription of Robaṅ Romãs

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   ’a[ṃnoy]   ddivīrañ ai ta vraḥ kaṃmratāṅ ’añ śrī prajāśeśvara kantai jāmvav | tai ’añ | kon | rukminī ’añ |
{2}   kon | je ’añ | kñuṃ vann [|] kon | va kaṃhvai| ’aras dai | nirahetu | ’ame ’assarū | kon | tāṅ hemānta | ku vrau | [kon |]
{3}   va krakar | ku kcal | ’añjau vrau | kon |  canmān | kon | ’ame saṃvoc | kon 2 [|] srageḥ com | pa’eṃ toy vākk |
{4}   madhurai | ’aṃras ’vaval | kon 2 va saptamālā | ku ya loñ [|]

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021