Dhār धार دهار (Madhya Pradesh). Plan of the historical city after Journal of the Royal Asiatic Society v. 22. (© Royal Asiatic Society).

Dhār धार دهار (Madhya Pradesh). Tomb of Kamāl al-Dīn Chishtī (c. 1238-1330).

 

Images:
Dhār धार دهار (Madhya Pradesh). Tomb of Shaykh Kamāl al-Dīn (circa 1238-1330). http://doi.org/10.5281/zenodo.4917389
Dhār धार دهار (Madhya Pradesh). Tomb of Shaykh Kamāl al-Dīn (circa 1238-1330), general view from the north. http://doi.org/10.5281/zenodo.4917397