K.814W/2 Inscription of Pràsàt Kôk

Author: RAS SIDDHAM Team

{62}   ’nak ta paripāla ’āśrama purohita vāp juḥ janakule
{63}   ta mān dharmma ’āc ukk  caṃnat kantāl chok nu khñuṃ nai teṅ tvan
{64}   vraḥ mandira ta ’me khloñ vala travāṅ vrāhmaṇa ti oy ta khloñ vala
{65}   travāṅ vrāhmaṇa pre cāṃ camnāṃ punyāśaya ta vraḥ kaṃmrateṅ ’añ
{66}   śvetadvīpa gi roḥ kalpanā velā saṅkrānta raṅko thlvaṅ 1 steṅ ’añ
{67}   ’ācāryya homa ta khmuk vraḥ kriyā ’arccana ta ph’van khloñ vala travā
{68}    vrāhmaṇa gi  ’āyatta gi khñuṃ nu caṃnat neḥ oy caṃnām mvā
{69}   y ’anle nu ’āsrama ta jmaḥ saṃkrāntapada 

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021
K.811 Fragment of Nẵk Tà Tras

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mās 1 sre tel ruṅ
{2}   . . . . . . 1 mā[s]           j[e]ṅ travaṅ vraḥ mās 3
{3}   . . . . . . j[e]ṅtravaṅ    3 sre jaṃnāhv ’ay lvāṅ
{4}   . . . . . . śada 1 toṅ 20 1       tni taṃliṅ 2 saṃritt to ga ta vraḥ
{5}   . . . . . ni vraḥ kaṃmratāṅ ’añ śrī pinākīśvara droṅ vraḥ kaṃmratāṅ ’añ
{6}   . . . . . . [d]roṅge kñuṃ vraḥh gui tel mratāñ svā[m]i   oy ta 
{7}   . . . . . . raśīla droṅ poñ vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{8}   . . . . . . 1 care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021
K.810 Fragment of Tûol Mŭṅ

Author: RAS SIDDHAM Team

{2}   . . . . . . . . a  ku k□□□ | ku vrau | . . . . . .
{3}   . . . . . . | ku kanlat | ku □vak | ku juṅ kandeṅ . . . .
{4}   . . . . . . lāṅ toṅ ku jul | ku kañj. . . . . . . . . .
{5}   . . . . .n | k[u] hāṅ [|] ku vaḥ seṅ | ku sal vṅā . . . . . .

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021
K.809N Inscription of Pràsàt Kandòl Dờm

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   srī siddhi namaś śrī bhadreśva[rāya] 80□ [śaka]                  [vā]ra śatabhiṣanakṣatra nu mrate
{2}   ñ śivasoma sthāpanā vraḥ kamrateṅ ’añ            [karu]ṇāprasāda dhūli jeṅ vraḥ
{3}   kamrateṅ ’añ śrī indravarmmadeva pi jva[n kñuṃ ○] [’nak paṃre toy knet] kloñ sruk śivagarbha | pa
{4}   mek     panlas |         | tai panlas | tai vasanta |
{5}   pamas tai pa   | tai             tai krau | tai kandhī | tai cneṃ| caṃ
{6}   ryyaṅ tai kdāy | tai cneṃ| tai kañjir | tai kan   |       | tai kanleṅ | tai ptal| tmi
{7}    tai krau | cañ  kaṃpit |  krau |  gral           | tai taṅkū | tai pau | tai taṅke
{8}   r |  pau | cmāṃ cpar  kanleṅ | tai kaṃvoṅ              [’nak]sre ta gi sruk pāṇī | ’aṃraḥ kanrāk |
{9}   gho klaṅ drvaṅ | gho kanloñ | gho kañcū | gho       ’nak kanloṅ | gho cke | tai kandhī |
{10}   tai pau | tai kaṃpat | pau | tai ’anaṅga | tai pau | tai taṅkū | tai  p | tai vraḥ śrīya | tai lvak | tai ’avāc | gvāl saṃ’ap | tai ’gat | tai cancān | gvāl cren vidhuva |  ta gi sruk sindūra | ’aṃraḥ kañcañ |
{12}   gho karol | gho kandhū | gho tgap | gvāl kñuṃ vraḥ | tai kañcū | tai kanruk | gvāl pandan |  pau |
{13}   tai khal  | tai nāṅ | pau |  ta gi sruk             | tai kanhyaṅ | tai cke | tai kan
{14}   hat | pau | gvāl kaṃvai |  ’nak paṃre toy rnoc kloñ sruk kañjā | pamek  taṅkū |  daṃluḥ |
{15}   tamrvac  kanloñ | mahānasa  kañjai | tai kandai | tai ’anrok | pamas tai kaṃprvat | tai ’ras | taṃ
{16}   peḥ  kanlap | tmoṅ  ghoda | rmmāṃ tai kapkep | tai kansū | tai kan’ak | caṃryyaṅ | tai panda
{17}   n | tai ’gat | pau | tai kñuṃ vraḥ | tai kanhey | tai cancān | tai jvik | tai kantyañ | tai saṃ’ap |
{18}   tmiṅ tai kanleṅ | cañ  krau |  saṃ’ap |  saṃ’ap sot | taṃpeḥ tai kaṃvir |  rat | tai
{19}   sraṅe |  rat | tai srac ta vraḥ | cmāṃ cpar  kanrat | tai jnuk |  rat |  ’nak sre ta gi sruk pāṇī | ’aṃraḥ 
{20}   gadhara | gho ’nit | gho smau | gho kansāt | gho śrī | gho ’aṃdaḥ | gho kaṃvik | gvāl cke | gvāl kaṃpas | tai kaṃvrau |
{21}    rat | tai rat |  pau | tai pau | tai kañjā | tai pau | tai kansat | tai kan’as | tai rat |  pau | tai śaśi | tai kanthu
{22}   n | tai kañje | tai ulik | tai cancān | tai pit so | lap kñuṃ |  rat | gvāl saṃ’ap |  ta gi sruk vakoṅ
{23}   ’aṃraḥ pandan | gho cancān | gho munidāsa | gho kñuṃ vraḥ | tai ’anāda |  pau kaṃpār | tai rat pandan |
{24}   tai saṃ’ap | tai pau | tai taktyak | gvāl purākṛta |  ta gi sruk tapovana | gho śivadāsa | gho panlas |
{25}   tai saṃ’ap | tai kansin | gvāl ratnadāsa  ta gi stuk pal’val gho ratnamatī | tai kan’in |
{26}   gvāl panlas | tai kandep |  rat kanthaṅ |  pau kantuṃ  ’nak ’āgama toy knet  dharmmadā
{27}   sa |  kañjai |  hṛdayaloha |  dhanadāsa | tai caṃ’uḥ | lap kanrat |  cap pi hau 
{28}   toy rnoc  śrīkalpit |  kan’in |  kaṃpvañ | tai kantyan |  rat ghoda | tai vāy 
{29}   ’nak jaṃnvan toy knet tai mallikā | tai manoharikā | tai cpoṅ |  ’aridahana |  tlo
{30}    var |  srac ta bhāgya | tai dhāranī | tai ’ayakkā |  dhanī |  ’agnidāsa |  ratnadāsa |
{31}    munidāsa | tai phalakarmma | tai kaṃpas | pau |  srac ta bhāgya |  bhavitavya | tai saṃ’ap |  kla
{32}    | tai saṃsāra |  rat | pau |  daiva | tai kanso  toy rnoc  tkī |  daiva |  kaṃbhat |  va
{33}   santa |  kañcū |  sthira | tai smau | tai kan’van | tai pnos | tai dharmmikā | tai ’ras dai | tai śubhāde
{34}   va |  ’nak sre toy knet sot gho megha | gho kandhar | gho karoṃ | gho kaṃpit | gho
{35}   prīv | gho lyaṅ | tai panlas | tai kaṃvaḥ | lap tarkka | gvāl paṃnaṅ | tai paṃnaṅ | tai kaṃpat |
{36}   tai srac ta vraḥ | tai kandvac | tai śubhāśriya |  vaṃṅā |  vuddhivala | tai kanayadeva |  daiva |
{37}    saṃ’ap | tai vñau | tai kaṃvraḥ |  rat pansvaṃ |  kaṃvan |  ’agārapāla |  srac ta vraḥ | 
{38}   kanloñ |  vudha |  ’aridahana |  pandan | tai kañcan | tai śubhāśriya | tai kanloṅ | tai kaṃ
{39}   pit | tai kañcū | tai kansū | tai mallikā | tai lvān | tai tarkka | tai saṃrac | tai smau | tai sundarā | tai
{40}   ’akān | tai yakke | tai jaṃhañ |  kaṃpit |  srac ta punya | tai tmyaṅ | tai kañyeṅ | tai
{41}   oṅ |  śrī |  droc |  kanteṅ |  priyadāsa | tai mahārgha |  daiva| tai kanteṃ | tai
{42}   ’anumatī | tai prasāda | tai kmau |  pau |  kaṃpur |  kandhan |  cyāv |  kañcū |  ’animitta |
{43}    durātma |  paṃnaṅ | tai gos | tai kanteṅ | tai raṃnoc | tai tkep | tai saṃ’ap | tai kan
{44}   leṅ | tai kansū| tai | tai padmāvatī | tai |  yatidāsa |  vaktavidya | tai pansvaṃ |  tai ’nak | tai ’a
{45}   ṅgāra | tai kan’as |  śāntidāsa | tai saṃṛddhi | tai jranyaṅ |  kaṃprat |  cap pi hau |  vajra | tai kanteṃ |
{46}   tai kaṃvīc | tai pansvaṃ | gho kanloñ | tai sṛṣṭa | tai kansat | tai kañcī | tai knap | tai pnos | gvāl
{47}   kañyuk |  kañyvan |  pandan |  panlas |  kañcū |  taṅker | gho sādhudāsa |
{48}   gho ratnadāsa |  kandhan | tai sita |  raṃnoc |  dharmmavala | gho dharmmalābha | gho śrībhadra | gho
{49}   lmī | gho kañcī | gho kanteṅ | gho jīva |

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021
K.808 Inscription of Pràsàt Ôlok

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   ’aṃnoy poñ ru[dra ai ta vraḥ kamratāṅ]
{2}   ’añ śrī vṛṣabhaddhva[jeśvara puṇya po
{3}   ñ]  homa |  can     
{4}    ku karata | ku □i□ | kon ku | ku kan□a | sa
{5}    □n 1 krapi 2 tmur 20 7 daṃriṅ cdiṅ hat | sre cacāk
{6}   ’aṃnoy poñ mitrasiṅ ta vraḥ
{7}   [kamratā]ṅ’añ śrī naimiśeśvara  
{8}     n |  kandai |  trayodaśī |  viśākha | v[ā]
{9}      | ku kandehv | ku ’me kandai |      
{10}     [ku] viśākha | ku dmā | sarvvapiṇḍa      
{11}      cdiṅ hat

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021
K.795 Pedestal from Vằt Kandàl

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}    942 . śakka . nu ’ācāryya dharmmapandita jvan khñuṃ ta vraḥ
{2}   kaṃ[m]r[ateṅ ’añ]
{3}       tai kansuc  tai thgun 

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 15, 2021
K.791 Fragment from Phnoṃ Bantãy Nãṅ

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   . . . . . . . . . . . . . . . . [s]ū[ry]yava[r]mmadeva ka[ṃ]loñ ’nak sañjak sau□  
{2}   gi nu sthāpaṇā kamrateṅ ’añ śrī mahākāla

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 15, 2021
K.790 Stele of Unknown Provenance

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   ’aṃnoy poñ siṅ yajamāna ’āy ta
{2}   kpoñ kaṃmratāṅ ’añ kñuṃ ta siy 
{3}   salmuhan |  tmān |      |  caṃ
{4}   pot |  paroy |  krahoṅ | kñuṃ ta ka
{5}   ntai ku clau | ku citt ’avai | ku smaṅ | ku
{6}   skāñ | ku kañcas | ku kalpit | sre ’ā
{7}   y ’āvāsa pāda kāc moy sanre
{8}   yy sre ’āy teṃ vinau tloṅ 3 sre ’ā
{9}   y tnal vihār tloṅ 2 sre ’āy stuk
{10}   loc tloṅ 3 sre ’āy stuk sgaḥ phoṅ
{11}   tloṅ 7 sre man poñ kaṃvau saṃ vyavahāra
{12}   doṅ poñ ’akṣaragupp uttarīya
{13}   poñ kaṃvau pañjau gui ta poñ yaja
{14}   māna siṅ tloṅ 1 sre ’āy vrahmavīra
{15}   pāda kāc moy sanrey sre me
{16}   heṅ ’añ tloṅ 1 sre teṃ vreṅ tloṅ 
{17}     sre teṃ saṅke tloṅ 1 je  sarvvapi[ṇ]ḍa
{18}   [sre phoṅ]      t[l]oṅ   

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 15, 2021
K.788 Fragment from Vằt Aṅ Srĕi

Author: RAS SIDDHAM Team

{2}   . . . . . . . . . .  | kon ku | ku 
{3}   . . . . . . . . . . sarvvapiṇḍa savāla
{4}   . . . . . . . . . . sre vnur pāda sal moy
{5}   . . . . . . . . . . rājagṛha doṅ vraiy
{6}   . . . . . . . . . .ṅgāditya ai ta vraḥ kamratāṅ
{7}   . . . . . . . . . .n tarapp ti pūrvva gui vnur ti dakṣi
{8}   . . . . . . . . . . kon vnaṃ tmur 60 7 krapi 20
{9}   . . . . . . . . . . . mratāṅ ’añ śrī govinda
{10}   . . . . . . . . . . doṅṅ tul tara□    □i

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 15, 2021
K.787 Fragment from Vằt Aṅ Práḥ Pãy

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   . . . . . . . . ku kañcek | kon ku
{2}   . . . . ku kmauhv kon ku kmauhv | va tanlāṅ
{3}   . . . . au | kon kvauhv kon ku . . .
{4}   . . va ta . . . . .

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 15, 2021